لیست قیمت
لیست قیمت های ثبت و تمدید دامنه در وب سایت بصورت شناور می باشد. به این معنی که شما می توانید با افزایش گردش حساب خود از تعرفه های پایین تر برای ثبت و تمدید دامنه استفاده کنید.
مبنای محاسبه سطح کاربری شما گردش حساب طی 1 سال گذشته می باشد.

پسوند دامنه 
قیمت سالانه 
قیمت پنج ساله 
.ir420013500
.co.ir380012500
.net.ir380012500
.org.ir380012500
.id.ir380012500
.sch.ir380012500
.ac.ir380012500
.gov.ir380012500
پسوند دامنه 
قیمت سالانه 
قیمت پنج ساله 
.ir410013000
.co.ir360011500
.net.ir360011500
.org.ir360011500
.id.ir360011500
.sch.ir360011500
.ac.ir360011500
.gov.ir360011500
پسوند دامنه 
قیمت سالانه 
قیمت پنج ساله 
.ir400012500
.co.ir340010800
.net.ir340010800
.org.ir340010800
.id.ir340010800
.sch.ir340010800
.ac.ir340010800
.gov.ir340010800
پسوند دامنه 
قیمت سالانه 
قیمت پنج ساله 
.ir395012000
.co.ir32009800
.net.ir32009800
.org.ir32009800
.id.ir32009800
.sch.ir32009800
.ac.ir32009800
.gov.ir32009800